Sample Drop Down Module

This is an example of a module published to the drop_down row. This row contains 6 modules. To enable the drop down simple publish any module to any of the drop_down_x positions.

Open Panel

Top Row1 Modules

This is an example of a module published to the top_row_1 row. This row contains 6 modules, read below for a full description.

Top Row2 Modules

This is an example of a module published to the top_row_2 row. This row contains 6 modules, read below for a full description.

-centered_black

This is the -centered_black module style and can be applied to most most module positions.

Top Row3 Modules

This is an example of a module published to the top_row_3 row. This row contains 6 modules, read below for a full description.

-centered_white

This is the -centered_white module style and can be applied to most most module positions.

-white

This is the -white module style and can be applied to most most module positions.

INFORMACJE OGÓLNE: Zgodnie Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.) instytucje publiczne, a także osoby w nich zatrudnione, służby ratowniczo-interwencyjne, jak również zakłady opieki zdrowotnej będą zobowiązane do zapewnienia wsparcia niesłyszącym w pokonaniu istniejących barier komunikacyjnych.

CEL SZKOLENIA: przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie niezbędnych umiejętności z zakresu języka migowego, zapoznanie słuchaczy z problematyką środowiska osób niesłyszących, zasadami Polskiego Języka Migowego, a także praktyczne zastosowanie wdrożonych metod komunikacji

ADRESACI SZKOLENIA: Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 2012 r. W związku z tym wszystkie urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe oraz zakłady opieki zdrowotnej będą musiały zapewnić osobom niepełnosprawnym tłumacza języka migowego lub pracownika znającego język migowy

 

Ustawa zobowiązuje organy administracji publicznej do:

  • pomocy osobom z dysfunkcją narządu słuchu przez tłumaczy języka migowego lub przez pracowników administracji publicznej posługujących się językiem migowym, w celu zapewnienia prawidłowego kontaktu z podmiotami zobowiązanymi,
  • ułatwienia korzystania przez osoby niepełnosprawne w stosunkach urzędowych z języka migowego, komunikacji wspomagającej oraz innych form komunikowania się,
  • uznania i popierania korzystania z języka migowego

 

Szkolenie jest skierowane do:

  • organów administracji publicznej (Urzędy Miast, Gmin, Starostwa),
  • jednostek systemu (Państwowe Ratownictwo Medyczne),
  • podmiotów leczniczych (Instytucje prowadzące działalność leczniczą),
  • jednostek Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostek ochotniczych działających w tych obszarach – zwane dalej „podmiotami zobowiązanymi”.

 

PROGRAM KURSU:

MATERIAŁ NAUCZANIA

ILOŚĆ GODZIN

UWAGI

1. Teoria języka migowego

- PJM, SJM, język migany, Fonogesty, Daktylografia, Ideografia, mimika, pantomimika, synergizm wzrokowo-słuchowy, odczytywanie mowy z ust.

10g

Prezentacja multimedialna

2. Daktylografia

-Litery, liczebniki główne i porządkowe

5g

Nagrania video

3. Ideografia

- Znaki podstawowe: zwroty grzecznościowe i okolicznościowe, czas, dni tygodnia, miesiące,posiłki.

- Znaki tematyczne: z zakresu branży turystycznej i okołoturystycznej

40g

Nagrania video,

ćwiczenia,

kontakt z osobą (osobami) niesłyszącymi

 

4. Określenie czasu w przestrzeni

5g

 

 

 

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.


Szkolenie kończy się uzyskaniem dwóch zaświadczeń:

  • Certyfikat ukończenia kursu polskiego języka migowego
  • Zaświadczenie nabycia umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej

 

Liczba godzin szkolenia odpowiada: 60 godzinom szkolenia tradycyjnego
Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia: 20 dni
Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 45 dni

Prowadzący: mgr Magdalena Gach-Leziak

pedagog i surdopedagog, trener języka migowego i biegły tłumacz w zakresie języka migowego - T2, posiada wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach symultanicznych na Polski Język Migowy oraz System Językowo Migowy, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 441 33 11

WZÓR ZAŚWIADCZENIA
pokaż strona 1
pokaż strona 2

CENA: 500 zł

ZAPISZ SIĘ

Right

This is an example of a module published to the right position. There are also left, insets, rows, etc. positions and many others, be sure to read the full description. This is the default style that will appear for most module positions in the white body area.

-highlight2

This is the -highlight2 module style and can be applied to most module positions.

-highlight1

This is the -highlight1 module style and can be applied to most module positions.

-border

This is the -border module style and can be applied to most module positions.

-dark

This is the -dark style and can be applied to most module positions.

-gray

This is the -gray module style and can be applied to most module positions.

-border_highlight1

This is the -border_highlight1 module style and can be applied to most module positions.

-border_highlight2

This is the -border_highlight2 module style and can be applied to most module positions.

Bottom Row1 Modules

This is an example of a module published to the bottom_row_1 row. This row contains 6 modules, read above for a full description.

Bottom Row2 Modules

This is an example of a module published to the bottom_row_2 row and the module class suffix -plain. This row contains 6 modules, read above for a full description.

Bottom Row3 Modules

This is an example of a module published to the bottom_row_3 row. This row contains 6 modules, read above for a full description.